W pliku "oryginał-tekst planu gminy" - zamieszczony jest tekst Planu zagospodarowania Przestrzennego wraz z z uchwałą z dnia 27 paździenika 2004 roku(Nr uchwały XIX/126/04).

W pliku "zmiana planu" - zamieszczono zmianę do Planu wraz zuchwałą z dnia 30 marca 2007 roku (Nr uchwały VI/29/07).
W obu przypadkach Plan nie zawiera załączników w postaci map.
Wgląd w mapy w Urzędzie Gminy Skierniewice, pokój 209 oraz na portalu

http://skierniewice.e-mapa.net/