Opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

 • 525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa.

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500zł.

 • 525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500zł.

 • 2.100 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000zł.

 • 1,4% wartości sprzedaży- dotyczy zezwoleń do 4,5 % alkoholu oraz piwa.

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500zł.

 • 1,4% wartości sprzedaży- dotyczy zezwoleń powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500zł.

 • 2,7% wartości sprzedaży- dotyczy zezwoleń powyżej 18 % alkoholu.

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000zł.

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Skierniewice
Rachunek bieżący dochodów


SANTANDER BP S.A.

I Oddział w Skierniewicach


91 1090 2590 0000 0001 2976 3310

Termin i sposób załatwienia

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, obowiązani są do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonania opłaty. Brak złożonego oświadczenia jest przesłanką do wygaszenia zezwoleń.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opłata wnoszona jest w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Skierniewice w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej, „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa opłata to 945 zł). W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

Opłata skarbowa:

 1. 17 zł - za złożenie pełnomocnictwa

 2. 5 zł - za poświadczenie zgodności z oryginałem kopii załączanych do wniosku dokumentów, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

 3. 5 zł - za poświadczenie zgodności kopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

 4. 17 zł - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. (Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych „odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty”. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty znajduje się w pozycji Załączniki do pobrania.)

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu gminy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Skierniewice

91 1090 2590 0000 0001 2976 3310

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Skierniewice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 2. Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uwagi

 • Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z przepisami uchwały Rady Gminy Skierniewice i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz gdy zezwolenie mieści się w limicie ustalonym przez Radę Gminy Skierniewice.

 • Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata.

 • W przypadku utraty przez przedsiębiorcę fizycznego egzemplarza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, można wystąpić o wydanie uwierzytelnionej kopii tego zezwolenia.Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2019 poz. 2277 i z 2020 r. poz. 1492)

 • Uchwała Rady Gminy Skierniewice Nr XL/262/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Skierniewice.

 • Uchwała Rady Gminy Skierniewice Nr XL/263/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Skierniewice.