Zamknij okno Drukuj dokument

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Reymonta 23
96-100 Skierniewice
pok. 111,112,113

Kierownik: Pani Alicja Czajka
tel. 046 833-27-61
REGON 005281080
STATUT GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY SPOŁECZNEJ
W  SKIERNIEWICACH

 

 

 §1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Skierniewicach , zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną Gminy Skierniewice i działa  na podstawie :

 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64,poz.593 i Nr 99,poz.1001)

2) ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15,poz.148, Nr 45,poz.391 , Nr 65,poz.594, Nr 96,poz. 874 , Nr 166,poz.1611 i Nr 189,poz.1851 oraz z 2004r. Nr 19,poz.177 i nr 93,poz.890)

3) przepisów zawartych w innych aktach prawnych

4) niniejszego statutu.

  
§2.1. Ośrodek działa jako jednostka budżetowa.

2.Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka  jest roczny plan finansowy.

3.Ośrodek ma siedzibę w Skierniewicach ul. Reymonta 23 i obejmuje swoim działaniem teren gminy Skierniewice

4.Ośrodek współdziała z istniejącymi instytucjami , organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

5. Ośrodek przy oznaczaniu spraw używa symbolu „GOPS”.

  
§ 3. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy  

      społecznej;

2)  przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;

3)  pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

     osób i rodzin;

4) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc

    osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania

    w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

 
§ 4. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustaw:

 

1.Ustawy z dnia 12 marca 2004r.r.o pomocy społecznej:

1)      zadania własne gminy:

a/  opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

     ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej , profilaktyki i

     rozwiązywania problemów alkoholowych i innych , których celem jest integracja

     osób i rodzin z grup szczególnych ryzyka ,

b/  sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej ,

c/  udzielanie schronienia , zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom

     tego pozbawionym ,

d/  przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych ,

e/   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych ,

f/   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych

     w wyniku zdarzenia losowego ,

g/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na     

     świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym

     dochodu i możliwości  uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o

     powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ,

h/  przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego ,

i/   opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę , która

     zrezygnuje z zatrudnienia  w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej ,

     osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz

     wspólnie nie zamieszkującymi matką , ojcem lub rodzeństwem ,

j/   praca socjalna ,

k/  organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych , w

     miejscu zamieszkania , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla

     osób z zaburzeniami psychicznymi ,

l/  prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

    wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych ,

ł/  tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną ,

m/dożywianie dzieci ,

n/ sprawienie pogrzebu , w tym osobom bezdomnym ,

o/ kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt

    mieszkańca gminy w tym domu ,

p/ sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie ,

    również w wersji elektronicznej , z zastosowaniem systemu informatycznego ,

r/ utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej , w tym zapewnienie

   środków na wynagrodzenia pracowników

s/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych ,

t/ przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie

   zasiłków , pożyczek oraz pomocy w naturze ,

u/ prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach

    wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki ,

w/podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z

    rozeznanych potrzeb gminy , w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

 

2)      zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

a/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych ,

b/ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o

     powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ,

c/ organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu

    zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,

d/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z

    klęską żywiołową lub ekologiczną ,

e/ prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób

    z zaburzeniami psychicznymi ,

f/ realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej ,

   mających na celu ochronę poziomu życia osób , rodzin i grup społecznych oraz

    rozwój specjalistycznego wsparcia.

 

2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych a w szczególności sprawy związane z ustalaniem , przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków , świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych.

 

3. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach    będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz.371 z późn .zm.) a w szczególności spraw związanych z ustalaniem , przyznawaniem i wypłacaniem doraźnej lub okresowej pomocy finansowej

 

4.Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 , poz.535 z późn. zm.)

 

5.Ośrodek realizuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734 z późn. zm.) zadania w zakresie postępowania w sprawach o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 

6.Ośrodek realizuje zadania z zakresu spraw finansowych związanych z planowaniem

    i realizacją budżetu Ośrodka.

                                                                                                                                                            

 

 § 5.1. Ośrodkiem kieruje Kierownik , który ponosi odpowiedzialność za wyniki jego pracy.

2. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

3.Kierownika  Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Skierniewice.

 

 § 6. Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1        Zapewnienie właściwej organizacji pracy i funkcjonowania Ośrodka.

2.      Gospodarowanie funduszami i majątkiem Ośrodka zgodnie z ich przeznaczeniem

      i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

3.      Wykonywanie funkcji przełożonego służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka.

4.      Dbałość o właściwy dobór pracowników oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych.

5.      Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Ośrodka.

6.      Składanie Radzie Gminy Skierniewice corocznie sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

7.      Przygotowywanie projektów uchwał i porozumień w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

 

 § 7.1. Kierownik Ośrodka w zakresie zarządzania  mieniem Ośrodka wykonuje czynności  zwykłego zarządu.

2. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Ośrodka składa

   Jednoosobowo Kierownik Ośrodka.

3. Czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych Ośrodka

   wymagają kontrasygnaty Głównego Księgowego Ośrodka.

            4. Obsługę kasową Ośrodka wykonuje Urząd Gminy w Skierniewicach.

 

 § 8.1. Kierownik i pracownicy Ośrodka powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

2.Wynagrodzenie dla Kierownika Ośrodka ustala Wójt Gminy Skierniewice,  a  dla pozostałych pracowników Kierownik  Ośrodka.

 

 §   9. W strukturze Ośrodka wyodrębnia się:

1.      Główny Księgowy

2.      Dział Pomocy Społecznej

3.      Dział Świadczeń Rodzinnych

 
§ 10.Szczegółową organizację wewnętrzną i zakresy zadań poszczególnych działów oraz samodzielnego stanowiska pracy określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka .

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Foks
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Foks
Data wprowadzenia:2014-09-10 21:19:54
Opublikował:Małgorzata Foks
Data publikacji:2014-09-10 21:24:22
Ostatnia zmiana:2014-09-10 21:24:42
Ilość wyświetleń:1748