Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Skierniewicach

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE RGK.7624-12/2007

Skierniewice, dnia 31.05.2007r.

 

Nasz Znak: RGK.7624-12/2007

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49, oraz art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) w związku z art. 46 a, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 05.04.2007r. na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113  Łódź, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Skierniewice – Bolimów od km 36 +589,00 do km 47 +245,21”, na terenie gminy Bolimów i Skierniewice.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału, w każdym jego stadium oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Bolimowie (organ prowadzący postępowanie), przy ul. Łowickiej 9, 99 – 417 Bolimów, pok. nr 16, w godz. 800 – 1500, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 35 w związku
z § 2 ust. 2 pkt 1a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

-    Starosty Skierniewickiego,

-    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

Wobec tego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Z godnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

                                                                                                WÓJT

                                                                                         Dominik Moskwa

                                                                                               

 

Otrzymują:

 

1.        BIP Urzędu Gminy Skierniewice

2.        Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skierniewice

3.        Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3

4.        Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Jana Pawła II 171, 99-400 Łowicz (z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń)

5.        Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice

Maków 96-124, ul. Zwierzyniec (z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń)

6.        Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

ul. Konstytucji 3 Maja 6 (z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń)

7.      A/a.

 

 ....................................................................................................................................................................................................................

Skierniewice, dnia 31.05.2007r.

 

 

Nasz Znak: RGK.7624-12/2007

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami),

 

 

zawiadamiam

 

 

że w dniu 17.05.2007r. w związku z wnioskiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 3, 90-113  Łódź, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „
Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Skierniewice – Bolimów od km 36 + 589,00 do km 47 + 245,21”, na terenie gminy Bolimów
i Skierniewice
, Starosta Powiatu Skierniewickiego wydał postanowienie (znak: ROŚ.II.7634-18/2007) dot. ww. przedsięwzięcia, uznając powyższą inwestycję, za inwestycję dla której można nie nakładać na Inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję więc wszystkie strony postępowania o możliwości zapoznania się z niniejszym postanowieniem w siedzibie organu prowadzącego postępowanie tj.: w siedzibie Urzędu Gminy
w Bolimowie), przy ul. Łowickiej 9, 99 – 417 Bolimów, pok. nr 16, w godz. 800 – 1500, a także w Urzędzie Gminy Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, pok. Nr 209, w godz. 8.00-15.00 w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                    Dominik Moskwa                                                                                                                                                          

 

Otrzymują:

 
   
1.        BIP Urzędu Gminy Skierniewice

  1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skierniewice
  2. A/a.

 

 

 

 


 

Załączniki

zawiadomienie bol_ post star_1 (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogło Bolimów_1 (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Robert Lewandowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Lewandowski
Data wprowadzenia:2007-05-31 11:23:52
Opublikował:Robert Lewandowski
Data publikacji:2007-05-31 11:26:27
Ostatnia zmiana:2007-05-31 11:30:13
Ilość wyświetleń:819
Urząd Gminy w Skierniewicach
Reymonta, 96-100 Skierniewice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij