Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Skierniewicach

Kolorowy pasek

POSTANOWIENIE ZNAK RGK.7624-9/2007

                                                                                            Skierniewice, dnia 28.05.2007r.

 

 

Nasz znak: RGK 7624 – 9/2007

 

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

 

Na podstawie art. 51 ust. 2 oraz art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r., Nr 129 poz. 902 z późn. zm.),
oraz art. 123 Kpa (Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 07.05.2007r., Gminy Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na


„Budowie sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości
 Pamiętna i Miedniewice gmina Skierniewice,
woj. łódzkie”

 

po zasięgnięciu opinii organu sanitarnego – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach oraz ochrony środowiska – Starostwa Powiatowego w Skierniewicach

 

p o s t a n a w i a m

 

nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Pamiętna i Miedniewice gmina Skierniewice, woj. łódzkie” którego inwestorem  jest Gmina Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r., Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) tut. urząd zasięgnął opinii organów sanitarnego i ochrony środowiska, czy dla planowanej inwestycji istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

W/w organy stwierdziły (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 16.05.2007r. znak: PSSE-ZNS-470/45 R/07 oraz Starostwo Powiatowe w Skierniewicach postanowieniem z dnia 14.05.2007r. znak: ROŚ.II.7634-16/2007), iż planowana inwestycja zaliczana jest w aktualnym stanie prawnym do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane ( § 3 ust. 1 pkt 63 kanały odkryte lub rurociągi, służące do przesyłania wody, z wyłączeniem przyłaczy doprowadzających wode do budynków;– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko – (Dz.U. nr 257, poz. 2573; zm. Dz.U. z 2005r. nr 92, poz. 769). Jednak ze względu na fakt, iż presja wywierana na środowisko przez to przedsięwzięcie będzie niewielka zarówno w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego) jak i po jej zakończeniu, w/w organy uznały za zasadne odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia.

Z dołączonej do wniosku charakterystyki przedsięwzięcia wynika, iż planowana inwestycja, której inwestorem będzie Gmina Skierniewice polegać będzie na wybudowaniu kolektora ciśnieniowego głównego z rur PVC o średnicy O 160 mm, odgałęzień wodociągowych ciśnieniowych z rur PVC o średnicach O 110 mm i 90 mm, hydrantów przeciwpożarowych, budowę 122 sztuk przyłączy wodociągowych ciśnieniowych z rur PE o średnicach O 40 mm i 50 mm, studni wodomierzowych wraz z montażem wodomierzy w studniach oraz istniejących budynkach na zakończeniu przewodów ciśnieniowych przyłączy. Łączna długość sieci wodociągowej L=9030 m. Łączna długość przyłączy Lprzyłaczy=4279 m. projektowany układ zasilany będzie w wodę z istniejącego wodociągu gminnego w miejscowości Miedniewice gm. Skierniewice. Przewiduje się, iż przewód sieci wodociągowej zajmie powierzchnię (w rzucie) 1223,5m2, przewód przyłączy wodociągowych w rzucie 186,1m2, studzienka wodomierzowa w rzucie 75 m2.

Obszar przedsięwzięcia, zgodnie z przedłożoną informacją położony jest poza obszarami objętymi ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.). Ponadto lokalizacja i charakter przedsięwzięcia wyklucza również możliwość znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000.
Wykluczono również możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Skierniewice po przeanalizowaniu powyższych postanowień oraz informacji o planowanym przedsięwzięciu uznał, iż presja wywierana na środowisko przez to przedsięwzięcie będzie niewielka zarówno w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego) jak i po jej zakończeniu. W związku z powyższym uznano za zasadne nie nakładać na Inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla tego przedsięwzięcia.

            Reasumując i biorąc pod uwagę rodzaj, wielkość i lokalizację przedsięwzięcia postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem organu wydającego postanowienie,
w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 

                                                                                                      WÓJT
                                                                                               Dominik Moskwa

Otrzymują:

 

 

1.       BIP Urzędu Gminy Skierniewice

2.       Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skierniewice

3.       Sołecka tablica ogłoszeń w Pamiętnej

4.       Sołecka tablica ogłoszeń w Miedniewicach

5.       Inwestor

6.        A/a

 

 

                Do wiadomości:

 

1.        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

96-100 Skierniewice, ul. Piłsudskiego 33/35

2.        Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6

 

Metadane

Źródło informacji:Robert Lewandowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Lewandowski
Data wprowadzenia:2007-05-29 12:44:56
Opublikował:Robert Lewandowski
Data publikacji:2007-05-29 12:48:18
Ostatnia zmiana:2007-05-29 12:48:18
Ilość wyświetleń:972
Urząd Gminy w Skierniewicach
Reymonta, 96-100 Skierniewice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij